Τι θέλεις να σοι κάμω?

jesus hand Να μία ερώτηση που όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε. Αν μάλιστα ξέρουμε ότι αυτός που μας ρωτάει μας αγαπάει και γνωρίζει τις ανάγκες μας και έχει την δύναμη να κάνει ό,τι και αν του ζητήσουμε, τότε αυτή η ερώτηση θα μας γεμίσει χαρά και θα δημιουργήσει μέσα μας μεγάλες προσδοκίες.

jesus hand Ακόμα θα σκεφτούμε πως ήρθε επιτέλους η ώρα να ανακουφιστούμε από τα τόσα πολλά προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν, να αποκτήσουμε ευημερία, ευτυχία, ανεξαρτησία, δόξα, αναγνώριση, προαγωγή κ.τ.λ. Η ερώτηση αυτή τέθηκε από τον Κύριο σε κάποιους είτε άμμεσα είτε έμμεσα αφού οι ίδιοι πρώτα του χτύπησαν την πόρτα. Η ερώτηση αυτή θα λέγαμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ερώτηση παγίδα που αν βρεθούμε ανυποψίαστοι θα φανερωθεί τι κρύβουμε μέσα μας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε περιστατικά ανθρώπων από την Αγία Γραφή που είτε οι ίδιοι ζήτησαν κάτι από τον Κύριο, είτε τους ζητήθηκε να το κάνουν.

35 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών 36 ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. 37 Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει.38 Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. 39 Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ' αυτός πολλώ μάλλον έκραζεν· Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με.40 Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθή προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν 41 λέγων· Τι θέλεις να σοι κάμω; Ο δε είπε· Κύριε, να αναβλέψω.42 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Ανάβλεψον· η πίστις σου σε έσωσε. 43 Και παρευθύς ανέβλεψε και ηκολούθει αυτόν δοξάζων τον Θεόν· και πας ο λαός ιδών ήνεσε τον Θεόν. Λουκ. ιη'35-42 Στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός αξιολόγησε την κατάστασή του και ζήτησε από τον Κύριο το φως του. Τι πιο φυσικό θα έλεγε κάποιος. Κι όμως ο Κύριος ήθελε να ακούσει  από τον ίδιο ακριβώς το αίτημά του και για αυτό τον ρωτάει: Τι θέλεις να σοι κάμω; Την ίδια ερώτηση κάνει και σήμερα ο Κύριος σε πολλούς τυφλούς, δεν παίρνει όμως την ίδια απάντηση. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα γνωρίζουν και τα βλέπουν όλα και ζητούν οτιδήποτε άλλο εκτός από το "φως" τους. Αιτία για αυτό είναι βέβαια ότι δεν αντιλαμβάνονται πως είναι τυφλοί και πως η ψυχή τους ζει σε απόλυτο σκοτάδι χωρίς τον Χριστό. Αυτή τη στάση την αντιμετώπισε ο Κύριος και με τους φαρισαίους όταν ρωτήθηκε στην περίπτωση της θεραπείας του εκ γεννετής τυφλού: ... 40 Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού, και είπον προς αυτόν· Μήπως και ημείς είμεθα τυφλοί; 41 Είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εάν ήσθε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν· τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν· η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Ο Κύριος πρωτίστως ενδιαφέρεται για να φωτιστεί η ψυχή μας. Η ψυχή του ανθρώπου περιπλανιέται σε σκοτεινά μονοπάτια αν δεν τον γνωρίζει. Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Ιωάν. η:12

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.

Στο βιβλίο Α' Βασιλέων έχουμε μία άλλη περίπτωση. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε με την προσφορά του Σολομώντα, πρώτα του εαυτού του και κατόπιν των θυσιών του και του έδωσε την ευκαιρία να ζητήσει ό,τι θέλει λέγοντάς του: ...  Ζήτησον τι να σοι δώσω. Α' Βασ. γ´:5 προς έκπληξη όλων μας όμως ο Σολομών είπε: 9 δος λοιπόν εις τον δούλον σου καρδίαν νοήμονα εις το να κρίνη τον λαόν σου, διά να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού· διότι τις δύναται να κρίνη τον λαόν σου τούτον τον μέγαν; 10 Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. 11 Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, Επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν εζήτησας εις σεαυτόν πολυζωΐαν, και δεν εζήτησας εις σεαυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας την ζωήν των εχθρών σου, αλλ' εζήτησας εις σεαυτόν σύνεσιν διά να εννοής κρίσιν, ιδού, έκαμα κατά τους λόγους σου. 12 ιδού, έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερόν σου όμοιός σου,ουδέ μετά σε θέλει αναστηθή όμοιός σου· 13 έτι δε έδωκα εις σε και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είσθαι ουδείς όμοιός σου καθ' όλας τας ημέρας σου· Α´ Βασ. γ´:9-13

Αφού δοκίμασε ο Θεός τον Σολομώντα και είδε πως οι προθέσεις του δεν είχαν εγωιστικά ελατήρια, του έδωσε όσα ζήτησε αλλά και όσα δεν ζήτησε.

Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.

Διαβάζοντας για τον Ελισεαί στο Β' Βασσιλέων, βλέπουμε μία ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της, να λαμβάνουν μέριμνα για τον διερχόμενο προφήτη και να υπηρετούν πάντοτε την διακονία του όταν περνάει από την περιοχή τους. Ευχαριστημένος ο προφήτης της ανακοινώνει ότι πάει να συναντήσει τον βασιληά και τον αρχιστράτηγο και αν θέλει να διαβιβάσει σε αυτούς κάποιο αίτημά τους. 8 Και εν ημέρα τινί διέβαινεν ο Ελισσαιέ εις Σουνάμ, όπου ήτο γυνή τις μεγάλη, και αυτή εκράτησεν αυτόν διά να φάγη άρτον. Και οσάκις διέβαινεν, έστρεφεν εκεί διά να φάγη άρτον. 9 Και είπεν η γυνή προς τον άνδρα αυτής, Ιδού τώρα, γνωρίζω ότι είναι άγιος άνθρωπος του Θεού ούτος, όστις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς· 10 ας κάμωμεν, παρακαλώ, μικρόν υπερώον επί του τοίχου· και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνην και τράπεζαν και καθέδραν και λύχνον, διά να στρέφη εκεί, όταν έρχηται προς ημάς. 11 Και εν ημέρα τινί ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερώον και εκοιμήθη εκεί. 12 Και είπε προς Γιεζεί τον υπηρέτην αυτού, Κάλεσον την Σουναμίτιν ταύτην. Και ότε εκάλεσεν αυτήν, εστάθη έμπροσθεν αυτού. 13 Και είπε προς αυτόν, Ειπέ τώρα προς αυτήν, Ιδού, συ έλαβες πάσας ταύτας τας φροντίδας υπέρ ημών· τι να κάμω προς σε; έχεις τι να είπης προς τον βασιλέα ή προς τον αρχιστράτηγον; Η δε απεκρίθη, Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου. 14 Και είπε, Τι λοιπόν να κάμω δι' αυτήν; Και ο Γιεζεί απεκρίθη, Αληθώς, αυτή δεν έχει τέκνον, και ο ανήρ αυτής είναι γέρων. 15 Και είπε, Κάλεσον αυτήν. Και ότε εκάλεσεν αυτήν, εστάθη εις την θύραν. 16 Και είπε, Το ερχόμενον έτος, κατά τούτον τον καιρόν, θέλεις έχει υιόν εις τας αγκάλας σου. Η δε είπε, Μη, κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη ψευσθής προς την δούλην σου. 17 Και η γυνή συνέλαβε και εγέννησεν υιόν το ερχόμενον έτος, κατά τον καιρόν εκείνον τον οποίον είπε προς αυτήν ο Ελισσαιέ. Β´Βασ. δ´:8-17 "Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου", κανένα εγωιστικό αίτημα, καμμία διάθεση ανταπόδωσης, ό,τι κάνει, για τον Κύριο το κάνει και δοκιμάζεται για αυτό. Εμείς τι θα λέγαμε σε αυτή την περίπτωση; θα αφήναμε μία τέτοια μεγάλη ευκαιρία να φύγει μέσα από τα χέρια μας; Θα μας έλεγε κάποιος πως είναι γνωστός του πρωθυπουργού και θα το αφήναμε ανεκμετάλευτο; Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να πούμε "όχι" και ας φαίνονται συμφέρουσες.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ.

Τι απήντησε ο Ελισσαιέ όταν του είπε ο Ηλίας ζήτησε τι να σου κάνω πριν αναληφθώ; 9 Και ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισσαιέ, Ζήτησον τι να σοι κάμω, πριν αναληφθώ από σου. Και είπεν ο Ελισσαιέ, Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας ήναι, παρακαλώ, επ' εμέ. 10 Ο δε είπε, Σκληρόν πράγμα εζήτησας· πλην εάν με ίδης αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γείνει εις σε ούτως· ει δε μη, δεν θέλει γείνει.11 Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός και ίπποι πυρός, και διεχώρισαν αυτούς αμφοτέρους· και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν.12 Ο δε Ελισσαιέ έβλεπε και εβόα, Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και ιππικόν αυτού. Και δεν είδεν αυτόν πλέον· και επίασε τα ιμάτια αυτού και διέσχισεν αυτά εις δύο τμήματα. ...15 Και ιδόντες αυτόν οι υιοί των προφητών, οι εν Ιεριχώ εκ του απέναντι, είπον, Το πνεύμα του Ηλία επανεπαύθη επί τον Ελισσαιέ. Και ήλθον εις συνάντησιν αυτού και προσεκύνησαν αυτόν έως εδάφους. Β´ Βασ. β´:9-15

Ο ΕΛΙΣΣΑΙΕ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.

Το πιο μικρό κεφάλαιο στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία είναι αφιερωμένο στον γραμματέα του τον Βαρούχ, ο οποίος θέωρησε καλό να εκμεταλευτεί την στενή του σχέση με τον προφήτη και να ζητήσει πράγματα που του έλειπαν για να πάρει την απάντηση από τον προφήτη:

...Ούτω λέγει ο Κύριος· Ιδού, εκείνο το οποίον ωκοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει· και εκείνο το οποίον εφύτευσα, εγώ θέλω εκριζώσει, και σύμπασαν την γην αυτήν. Και συ ζητείς εις σεαυτόν μεγάλα; μη ζητής· διότι, ιδού, εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκα, λέγει Κύριος, αλλά την ζωήν σου θέλω δώσει εις σε ως λάφυρον, εν πάσι τοις τόποις όπου υπάγης. Ιερ. μ´:5.                               Ο κύριος διακρίνει πως το αίτημα του Βαρούχ εμπνέεται από εγωιστικά κίνητρα.

Ο ΒΑΡΟΥΧ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ. 

Πλησίασαν μία μέρα τον κύριο δύο από τους καλύτερους μαθητές Του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Κύριος τους είπε: ...Τι θέλετε να κάμω εις εσάς; Οι δε είπον προς αυτόν· Δος εις ημάς να καθήσωμεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Μαρκ. ι:35-40  Και εδώ διακρίνει ο Κύριος εγωιστικά κίνητρα και δεν υπόσχεται κάτι.

 

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ. (τουλάχιστον για τώρα)

 

Είναι φανερό πως άλλοι πήραν το αίτημά τους και άλλοι όχι. Γιατί άραγε; Μήπως είναι προσωπολήπτης ο θεός; Μήπως αγαπά άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο; Μήπως είναι άδικος; Το πρόβλημα βεβαίως δεν βρίσκεται στον Θεό, αλλά σε εμάς. Μας το φανερώνει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού: ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.  Ιάκ. δ´:3

Τα αιτήματά μας που είναι απηλλαγμένα από εγωιστικά κίνητρα τα βλέπει με ευμένεια ο Θεός, εκείνα όμως που υποκινούνται από εγωιστικά κίνητρα δεν τα απαντά ο Θεός και αν τον πιέσουμε να τα πάρουμε ενδέχεται να είναι προς βλάβη ημών. (Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν εξαιρέσεις)

Ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να ζητάμε όλα τα αιτήματά μας από Αυτόν, θεραπεία, εργασία και οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί, μάλιστα αν έχουμε πίστη λέει πως θα τα λάβουμε για να έχουμε χαρά και δεν παραιτούμεθα από το δικαίωμά μας αυτό. Σταθμίζουμε όμως τις καρδιές μας στο θέλημά Του για να έχουμε ασσφάλεια: Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ. Ματθ. κς´:39

Τι να ζητάμε λοιπόν; Η απάντηση ειναι στην Αγία Γραφή:

 

ΖΗΤΕΙΤΕ τον Κύριον και την δύναμιν αυτού   Α´Χρον. ις´11

ΖΗΤΕΙΤΕ  παρά του Κυρίου υετόν εν τω καιρώ της οψίμου βροχής. Ζαχ. ι´:1

ΖΗΤΕΙΤΕ τον Κύριο ενόσω δύναται να ευρεθή Ησ. νε΄6

ΖΗΤΕΙΤΕ πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού Ματθ. ς´:33

ΖΗΤΕΙΤΕ την βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή Λουκ. ιβ´:31

ΖΗΤΕΙΤΕ  μεταξύ των οικονόμων, να ευρεθή έκαστος πιστός Α´ Κορ. δ´:2

 

ΖΗΤΕΙΤΕ δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα Α´ Κορ. ιβ´:31

 

ΖΗΤΕΙΤΕ μετά ζήλου τα πνευματικά Α´ Κορ. ιδ´:1

 

ΖΗΤΕΙΤΕ μετά ζήλου το προφητεύειν Α´ Κορ. ιδ´:39

 

ΖΗΤΕΙΤΕ πάντοτε το αγαθόν Α´ Θεσ. ε´:15

 

ΖΗΤΕΙΤΕ ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν Εβρ. ιβ´:14

 

ας ΖΗΤΩΜΕΝ τα προς την ειρήνην και τα προς την οικοδομήν αλλήλων Ρωμ. ιδ´:19

 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε Ησ. λδ΄16

 

τα άνω ΖΗΤΕΙΤΕ Κολ. γ΄1

 

Ιησούν ΖΗΤΕΙΤΕ τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον  Μάρκ. Ις´:16 

Τέλος ας διδαχθούμε από τον Έσδρα και ας ταπεινωθούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο:

Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά τον ποταμόν Ααβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσωμεν παρ' αυτού ευθείαν οδόν διά ημάς και διά τα τέκνα ημών... Εσδρ. η´:21

Αξιολόγησε σωστά τα αιτήματά σου γιατί όπως είπε ο Ιερεμίιας στον Βαρούχ ¨σύμπασα η γη θα κατασραφεί¨ κα ζήτησε από τον Θεό να σε προικίσει με αιώνιες και αναλοίωτες αξίες, να γεμίσεις με χαρά και ειρήνη τώρα και να αποταμιεύσεις πλούτο για πάντα!

"...εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανοίς καλητέραν και διαμένουσαν..." Εβρ. ι´:34

Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και εμπορεύονται αγαθά αλλά και ψυχές ανθρώπων

Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδείς αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βύσσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλον αρωματικόν και παν σκεύος ελεφάντινον και παν σκεύος εκ ξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου, και κινάμωμον και θυμιάματα και μύρον και λίβανον και οίνον και έλαιον και σεμίδαλιν και σίτον και κτήνη και πρόβατα και ίππους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Αποκ. ιη´:11-13

Όμως γνωρίζουμε ότι δεν θα μείνει τίποτα από όλα αυτά.

Και τα οπωρικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγον από σου, και πάντα τα παχέα και τα λαμπρά έφυγον από σου, και πλέον δεν θέλεις ευρεί αυτά. Αποκ. Ιη´:14

διότι εν μιά ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Αποκ. Ιη´:17

Ύστερα από όλα αυτά ο Κύριος σε ρωτά:

ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ;